KTG NA

KTG North America
3000 Green Road
48150 ANN ARBOR
tel. 86/15888618680
www.ktgcoating.net

KTG Ameryka Północna koncentruje się na znacznych postępach w dostarczaniu składników odżywczych i weterynaryjnych środków farmaceutycznych dzięki naszej innowacyjnej technologii powlekania.
Naszą podstawową technologią jest inteligentna mikrokapsułka, która jest unikalną technologią powlekania przeznaczoną do ukierunkowanego dostarczania składników pokarmowych zwierzętom hodowlanym. Ten opatentowany proces powlekania, opracowany przez King Techina, pomaga chronić składniki pasz przed ciepłem, wilgocią, światłem, ciśnieniem i interakcją z innymi składnikami podczas produkcji i transportu.
Dodatki paszowe pozostają stabilne, dopóki nie dotrą do wyznaczonego obszaru jelita cienkiego zwierzęcia, gdzie są uwalniane. Rezultatem jest poprawa wydajności i wzrost wydajności pasz dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich, w tym przeżuwaczy, drobiu, świń i akwakultury. Współpracujemy również z firmami w kwestii łączenia ich pomysłów z naszą technologią w celu tworzenia nowych produktów.

KTG North America remains focused on powerful advancements in nutrient delivery and veterinary pharmaceuticals through our innovative coating technology.
Our core technology is intelligent microcapsule which is a unique coating technology designed for targeted nutrient delivery in food production animals. Pioneered by King Techina, this patented coating process helps protect feed ingredients from heat, humidity, light, pressure and interaction with other ingredients during manufacturing and transportation.
Feed additives remain stable until they arrive in the designated area of the animal’s small intestine where they are released. The result is improved performance and feed efficiency in a variety of livestock species, including ruminants, poultry, swine and aquaculture. We also cooperate with companies to combine their ideas with our technology to create new products.